ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tento dokument poskytuje informácie o tom, ako naša spoločnosť Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, Vložka č. 559/V ako prevádzkovateľ (ďalej v texte len ako „my“ alebo „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare) spracúva osobné údaje získané od fyzických osôb, od iných prevádzkovateľov o fyzických osobách a iným spôsobom, a ako ďalej s týmito osobnými údajmi spoločnosť nakladá a chráni ich.

Účelom týchto zásad spracúvania osobných údajov pre eShop DPMK pre dopravné karty (ďalej len „Zásady“) je informovať vás o tom, ako zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje v súvislosti s prevádzkou a používaním internetovej stránky dpmk.ubian.sk (ďalej len „eshop“), a s poskytovaním jednotlivých služieb na eshope (ďalej aj len „služby“), a ďalej vás informovať o vašich právach a spôsobe, akým ich môžete uplatniť, v súlade s článkom 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) .

Vzhľadom na uvedené vám odporúčame starostlivo sa zoznámiť s týmito Zásadami predtým, ako začnete využívať naše služby.

2. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom osobných údajov získaných v súvislosti s poskytovaním našich služieb je:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
telefón: 055/6 407 407
e-mail: dpmk@dpmk.sk

Pri poskytovaní niektorých služieb vystupuje spoločnosť TransData s.r.o. ako sprostredkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre Prevádzkovateľa. Podrobné informácie sú uvedené nižšie, pri jednotlivých účeloch spracúvania.

3. ZODPOVEDNÁ OSOBA A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Naša spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorej úlohou je vykonávať dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov podľa GDPR.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
e-mail: dpmk@dpmk.sk

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k týmto Zásadám, použitiu osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v týchto Zásadách, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu emailom, ako aj písomne na adrese našej spoločnosti.

4. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bez spracúvania vašich osobných údajov by sme vám neboli schopní poskytovať naše služby v požadovanom rozsahu a kvalite, pričom spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou našich služieb.

Súčasná právna úprava nám umožňuje spracúvať vaše osobné údaje na základe viacerých právnych základov a k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby. To, aké osobné údaje spracúvame, sa líši od účelu spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti:

REGISTRÁCIA

A) REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Postavenie spoločnosti: Prevádzkovateľ
Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, t. j. poskytovanie služieb registrovanému používateľovi
Účel spracúvania: Registrácia používateľa a vytvorenie online konta používateľa a poskytovanie služieb registrovanému užívateľovi online
Rozsah spracúvaných osobných údajov: identifikačné a kontaktné údaje, údaje súvisiace s predmetom služby
Príjemcovia osobných údajov: osobné údaje môžu byť poskytnuté zmluvným stranám, exekútorovi, audítorovi. Poskytnutie osobných údajov je vždy založené na legitímnom právnom základe v súlade s Nariadením a Zákonom.
Doba uchovávania osobných údajov:

osobné údaje, ktoré súvisia s online kontom používateľa, uchovávame počas doby trvania registrácie, resp. využívania služieb

osobné údaje budú spoločnosťou automaticky vymazané, ak dotknutá osoba nepoužije služby spoločnosti po dobu viac ako 2 rokov (od posledného kontaktu so spoločnosťou alebo posledného použitia služieb, resp. od zrušenia používateľského konta)

Poskytnutie predmetných osobných údajov je požiadavkou pre účely uzatvorenia zmluvy spoločnosťou, v opačnom prípade spoločnosť nie je schopná poskytovať dotknutej osobe služby, ktoré sú určené len pre registrovaných používateľov.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ REGISTROVANÝM POUŽÍVATEĽOM

B) INFORMÁCIE O DOPRAVNEJ KARTE A ICH POUŽÍVANÍ

Postavenie spoločnosti: Prevádzkovateľ
Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, t. j. poskytovanie služieb registrovanému používateľovi
Účel spracúvania: poskytovanie informácií o zaregistrovanej dopravnej karte a o jej používaní
Rozsah spracúvaných osobných údajov: Najmä:
dopravná karta: SNR dopravnej karty, platnosť dopravnej karty, platnosť zľavy, aktuálny zostatok elektronickej peňaženky na dopravnej karte, údaje o zakúpených jednorazových cestovných lístkoch z elektronickej peňaženky odo dňa vydania dopravnej karty (dopravca, dátum a čas zakúpenia, platnosť, tarifa, cena), údaje o zakúpených predplatných cestovných lístkoch odo dňa vydania dopravnej karty (dopravca, dátum a čas zakúpenia, platnosť, tarifa, zóna, cena)
Príjemcovia osobných údajov: osobné údaje môžu byť poskytnuté audítorovi a oprávnenému orgánu štátu
Doba uchovávania osobných údajov:

osobné údaje, ktoré súvisia s online kontom používateľa, uchovávame počas doby trvania registrácie, resp. využívania služieb

osobné údaje budú spoločnosťou automaticky vymazané, ak dotknutá osoba nepoužije služby spoločnosti po dobu viac ako 2 rokov (od posledného kontaktu so spoločnosťou alebo posledného použitia služieb, resp. od zrušenia používateľského konta)

Poskytnutie predmetných osobných údajov nie je vašou povinnosťou, v prípade ich neposkytnutia spoločnosť nie je schopná poskytovať dotknutej osobe služby, ktoré sú určené len pre registrovaných používateľov s riadne zaregistrovanou dopravnou kartou.

C) NOTIFIKÁCIE TÝKAJÚCE SA PLATNOSTI DOPRAVNEJ KARTY, PREDPLATNÉHO CESTOVNÉHO LÍSTKA A ELEKTRONICKEJ PEŇAŽENKY

Postavenie spoločnosti: Prevádzkovateľ
Právny základ spracúvania:

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, t. j. poskytovanie služieb registrovanému používateľovi

Účel spracúvania: zobrazovanie notifikácií o blížiacom sa konci platnosti dopravnej karty, predplatného cestovného lístka, aktuálnom zostatku elektronickej peňaženky a o klesnutí zostatku elektronickej peňaženky pod stanovenú hranicu
Rozsah spracúvaných osobných údajov: aktuálny zostatok elektronickej peňaženky, údaje o zakúpených platných predplatných cestovných lístkoch (dátum a čas zakúpenia, dátum a čas ukončenia platnosti), údaje o platnosti dopravnej karty (dátum ukončenia platnosti)
Príjemcovia osobných údajov: osobné údaje môžu byť poskytnuté audítorovi a oprávnenému orgánu štátu
Doba uchovávania osobných údajov:

osobné údaje, ktoré súvisia s online kontom používateľa, uchovávame počas doby trvania registrácie, resp. využívania služieb

osobné údaje budú spoločnosťou automaticky vymazané, ak dotknutá osoba nepoužije služby spoločnosti po dobu viac ako 2 rokov (od posledného kontaktu so spoločnosťou alebo posledného použitia služieb, resp. od zrušenia používateľského konta)

Poskytnutie osobných údajov nie je vašou povinnosťou. V prípade, ak registrovaný používateľ využije ponúkanú možnosť, spoločnosť mu bude zobrazovať notifikácie o blížiacom sa konci platnosti predplatného cestovného lístka a o klesnutí zostatku elektronickej peňaženky pod stanovenú hranicu.

D) VYBRANÉ OPERÁCIE S DOPRAVNOU KARTOU

Postavenie spoločnosti: Prevádzkovateľ
Právny základ spracúvania:

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, t. j. poskytovanie služieb registrovanému používateľovi

Účely spracúvania:

Účely spracúvania:

a) predaj predplatných cestovných lístkov na dopravnú kartu
b) predaj jednorazového cestovného lístka cez dopravnú kartu
c) dobitie kreditu na elektronickú peňaženku dopravnej karty
d) reklamácia operácií podľa písm. a) až d)

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, dátum narodenia,

titul, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, dátum narodenia zákonného zástupcu držiteľa dopravnej karty, ktorý je mladší ako 16 rokov

SNR dopravnej karty

Príjemcovia osobných údajov: osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom prípade poskytnuté súdom, štátnym a iným orgánom príslušným na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či našim externým poradcom a právnym zástupcom viazaným povinnosťou mlčanlivosti pre ochranu oprávnených záujmov spoločnosti
Doba uchovávania osobných údajov:

osobné údaje, ktoré súvisia s online kontom používateľa, uchovávame počas doby trvania registrácie, resp. využívania služieb

osobné údaje budú spoločnosťou automaticky vymazané, ak dotknutá osoba nepoužije služby spoločnosti po dobu viac ako 2 rokov (od posledného kontaktu so spoločnosťou alebo posledného použitia služieb, resp. od zrušenia používateľského konta)

5. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

6. PREVOD V PRÍPADE ZMENY VLASTNÍCTVA

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy sme zaviedli, vykonávame a udržiavame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, vnútorné kontroly a procesy, aby sme vaše osobné údaje chránili, a to v súlade s najlepšou obchodnou praxou zodpovedajúcou možnému hroziacemu riziku pre vás ako dotknutú osobu. Zároveň zohľadňujeme stav technologického vývoja s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom.

Tieto opatrenia môžu okrem iného zahŕňať prijatie primeraných krokov k zaisteniu zodpovednosti príslušných zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim údajom, a školenie zamestnancov.

Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Osobné údaje v papierovej forme sú uchovávané v zabezpečených skriniach v priestoroch našej spoločnosti. Všetky databázy obsahujúce osobné údaje chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosíme, kontaktujte nás na dpmk@dpmk.sk.

7. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Pri spracúvaní osobných údajov rešpektujeme práva dotknutej osoby. Každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, má práva súvisiace s primeranou ochranou a legálnosťou spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo:

Právo na prístup: Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu: Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme o vás mali správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás evidujeme sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to, a žiadajte o opravu vašich údajov.

Právo na zabudnutie: Ak o vás spracovávame osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracovávame bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

Obmedzenie spracúvania: Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Prevádzkovateľ a/alebo Spoločný prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

Právo namietať: Ak sa domnievate, že Prevádzkovateľ a/alebo Spoločný prevádzkovateľ nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. V prípade pochybnosti o nároku vám odporúčame kontaktovať Zodpovednú osobu.

Právo na prenosnosť: Máte právo získať a požiadať Prevádzkovateľa a/alebo Spoločného prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe osobitných právnych predpisov.

Právo odvolať súhlas: Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania dovtedy získaných osobných údajov.

Právo namietať priamy marketing: V prípade, že namietnete spracúvanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, prestaneme na tento účel vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť: k sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

Písomne na: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice,
Elektronicky na: dpmk@dpmk.sk

8. PLATNOSŤ ZÁSAD

Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť tieto Zásady upraviť. V prípade, že zmeníme tieto Zásady podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti. Aktuálne znenie týchto Zásad bude vždy dostupné na www.dpmk.ubian.sk